Các loại phòng khách sạn tiếng Anh phân theo tình trạng phòng

 • Expected arrival room: Phòng khách sắp đến.
 • Departure room: Phòng khách sắp rời đi.
 • Vacant ready room: Phòng sạch sẵn sàng đón khách.
 • Occupied room: Phòng có khách.
 • Check out room: Phòng khách trả.
 • Vacant dirty: Phòng trống bẩn.
 • Vacant clean: Phòng trống sạch.
 • Very important person (VIP): Phòng dành cho khách quan trọng.
 • House use room: Phòng sử dụng nội bộ.
 • Out ofused room: Phòng không dùng được.
 • Stay over room: Phòng khách ở lâu hơn dự kiến.