Tên thương hiệu

The Monkey Gallery

Địa chỉ

91, Mạc Thị Bưởi, Quận 1

Nhà Hàng Âu
 

Toàn thời gian - 1-2 năm

Bar Captain / Bar Supervisor

91, Mạc Thị Bưởi, Quận 1

7,000,000 - 9,000,000 vnd