Tên thương hiệu

Thai Street

Địa chỉ

26 Thao Dien Road, Thao Dien, District 2, Vietnam

Authentic Thai Food in a fun street-food setting. All the favorites of Thailand - Tom Yum Goong, Red and Green Curries, Som Tum - prepared by our Thai chef
 

Toàn thời gian - <1 năm

Nhân viên thu ngân

26 Thao Dien Road, Thao Dien, District 2, Vietnam

4,500,000 - 6,500,000 vnd

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Nhân viên phục vụ

26 Thao Dien Road, Thao Dien, District 2, Vietnam

4,500,000 - 6,500,000 vnd